Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka);

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony http://www.prestige-24.com. Strona prowadzona pod adresem http://www.prestige-24.com administrowana jest przez: Euro Manager Barbara Dudek, Grąbnica 1R, 78-111 Ustronie Morskie, która dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Strony.

Czym są Pliki Cookies?
Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się http://www.prestige-24.com nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu. Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze strony Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania z Plików Cookies?

 • SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
  Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.
 • STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
  Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.
 • ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.
  Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencje konsumenckie.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?
Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy:

 1. Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”;
 2. Przejść do zakładki „Prywatność”;
 3. Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Jakie dane są przetwarzane?
http://www.prestige-24.com przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.
Strona http://www.prestige-24.com zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Administrator http://www.prestige-24.com nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach. Zmiany. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone
zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych  jest Euro Manager Barbara Dudek, Grąbnica 1R, 78-111 Ustronie Morskie,
 2. Kontakt ze administratorem jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej biuro@prestige-24.com lub pod numerem telefonu+48 790 395 618.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
 4. Strona zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Administrator zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 6. Administrator dostosowuje swoje działania zw. z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 r.
 7. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
  a) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji oferty ( kontakt z klientami).
  b) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail.
 10. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 11. Na żądanie Użytkownika  Administrator udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
 12. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Stronę.
 13. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.